Web FTP Mail SSH DNS SQL
Port  80 81/88
8080
443 21 110 995 143 993 25 587 465 22 53 3306
5432
Host
Failover IP / Hardware IP
aktive IP rot
http admin https ftp pop3
pop3s imap imaps smtp aol-
smtp
ssmtp ssh dns mysql
server6.rhotec.de ( ISP3 )
Gollee / 37.187.76.163
zum Admin-Tool zum Webmail
server7.rhotec.eu ( ISP3 )
BFM / 137.74.111.243
zum Admin-Tool zum Webmail
server3.rhotec.de (VDS)
85.214.100.149
zum Admin-Tool - zum Webmail    rediTAC    - - - -
server8.rhotec.de ( ISP3 )
Immune-Therapy / 188.165.233.193
zum Admin-Tool zum Webmail
 
master1.rhotec.eu ( ISP3 )
94.23.165.249 / 46.105.122.29
zum Admin-Tool zum Webmail
backup1.rhotec.eu ( ISP3 )
94.23.165.249 / 94.23.193.171
zum Admin-Tool zum Webmail
master4.rhotec.eu ( ISP3 )
5.196.101.238 / 188.165.248.128
zum Admin-Tool zum Webmail
server5.rhotec.eu ( ISP3 )
94.23.10.21
zum Admin-Tool zum Webmail
master9.rhotec.eu ( ISP3 )
137.74.38.148 / 37.59.55.103
zum Admin-Tool zum Webmail
 
server.nobbo.de ( ISP3 )
188.165.199.127
zum Admin-Tool zum Webmail
server.tech-3ck1.de ( ISP3 )
91.121.181.216
zum Admin-Tool zum Webmail
server2.nobbo.de (OC)
5.196.66.182
- - - - - - - -
erreichbar =      nicht erreichbar =